مرجع خبری رئال مادرید : خاویر هرائز خبرنگار کادنا کوپه ادعا کرده است که اگر قرار باشد در تابستان یکی از میان کروس و ایسکو برود شانس جدایی بازیکن آلمانی بیشتر است.

در حقیقت خود کروس هم فکر می کند که دوران حضورش در رئال به سر آمده و به تجربه های بیشتری نیاز دارد.