مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید به علت رانندگی با هندزفری در زمان خروج از تمرین رئال توسط پلیس 200 یورو جریمه شد.

سه امتیاز منفی در گواهینامه بیل ثبت شد چرا که در اسپانیا استفاده از هندزفری در حین رانندگی ممنوع است اما او یک گوشی در گوش سمت چپش داشت.