مرجع خبری رئال مادرید : سان ادعا کرده است که الکس خریمالدو مدافع چپ اسپانیایی بنفیکا در لیست خرید رئال است.

اگر قرار به رفتن مارسلو و پیوستنش به یووه باشد، به نظر می رسد که خریمالدو هم یکی از گزینه های خرید رئال باشد.