مرجع خبری رئال مادرید : هر پنج گل اخیر رئال مادرید توسط کریم بنزما مهاجم فرانسوی ثبت شده است.

کریم در حال حاضر 27 گل زده که فقط یک گل تا فصل 16-2015 که دومین فصل برترش در رئال مادرید بود، فاصله دارد.مهاجم فرانسوی با حضور زیدان گویی که جان تازه ای گرفته است.