مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در دوران زیدان در پنج بازی میانگین 1.5 گل خورده در هر بازی را داشته است.

رئال در دوران سولاری در لیگ هر بازی 1.05 گل خورد و در دوران لوپتگی هر بازی 1.4 گل. آماری که نشان می دهد خط دفاع رئال در دوران زیدان ضعیف تر شده است.