یک بار دیگر فقط بنزما

کریم گل لگانس را خنثی کرد اما رئال باز هم متوقف شد

بازیکن فرانسوی زننده پنج گل قبلی رئال

نیمکت نشینی و فقط ده دقیقه برای بیل

اتلتیکو در جدال دوم شدن از رئال سبقت گرفت

هیچ تیمی از چهار تای بالای جدول امسال در بوتارکه برنده نشده