زیدان کم آورد

فقط بنزما پاسخ پیغام مربی را می دهد

“فصل آینده با شرایط بسیار بهتری برمی گردیم”