مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که زیدان روی فدریکو والورده حساب ویژه ای باز کرده است. بازیکن اروگوئده ای در هر دو بازی اخیر رئال فیکس بوده و به نظر می رسد که از نظر زیدان بالاتر از یورنته و سبایوس قرار دارد.

والورده در چهار تا از پنج بازی زیدان حضور داشته و سطح قابل قبولی از خود ارائه داده است. او در این چهار بازی 208 دقیقه بازی کرده است. به نظر می رسد که شرایط این بازیکن در رئال خوب است و خودش هم از ماند ناستقبال می کند.

به نظر می رسد که اعتماد زیدان به والورده بیشتر از سبایوس و مارکوس یورنته است. مارکوس که مصدومیتش به پایان رسیده دیروز بازی نکرد.