مرجع خبری رئال مادرید : پس از بازی با لگانس گرت بیل به 228 بازی در رئال رسید و از 227 بازی زیدان عبور کرد.

بیل و زیدان رابطه خوبی با هم ندارند و. بیل در رئال از 228 بازی در 152 تا برنده شده، 38 تا را مساوی کرده و 38  تا را باخته است. او 102 گل زده در حالی که زیدان 104 گل زده بود. زیزو 131 بازی را برد، 50 تا را مساوی کرد و 46 تا را باخت.