مرجع خبری رئال مادرید : گاریتانو سرمربی لبیلبائو در مورد بازی یکشنبه میان تیمش و رئال صحبت کرد.و

وی اظهار داشت :” می دانیم که بیلبائو سالهاست که در برنابئو برنده نشده. چهارده سال بدون برد زمان خیلی زیادی است. سعی می کنیم که این طلسم را بشکنیم. بازیهای زیادی نمانده است.این یک فرصت است که باید از آن استفاده کنیم. به هیچ وجه این حس را ندارم که رئال در تعطیلات باشد. خودم بازیکن بوده ام. همیشه در فوتبال با انگیهز ای وارد زمین می شوی . تصور می کنم که بازی خوبی از رئال ببینم”