مرجع خبری رئال مادرید : نبیل فکیر در تابستان آینده از المپیک لیون جدا خواهد شد که رئال یکی از مشتریان این بازیکن است.

این بازیکن وکیلش را عوض کرده چرا که می خواهد مسیر جدا شدنش را تسریع ببخشد.