مرجع خبری رئال مادرید : آدیداس پیراهنی به سکب پیراهن های قدیمی رئال را در فروشگاه هایش آماده کرده تا به هواداران بفروشد.