مرجع خبری رئال مادرید : نشریه کوریره دلاسرا پنج بازیکن را در لیست خرید و چهار بازیکن را در لیست فروش رئال در تابستان قرار داده است.

در این لیست، گوندوگان،پوگبا، هازارد اریکسن و یوویچ در لیست خرید قرار دارند و در طرق مقابل ایسکو، واران، کروس و مودریچ در لیست خروج جای گرفته اند.

البته بعید است که رئال این قدر ترکیبش را تضعیف کند و از سویی دیگر شایعه خرید گوندوگان چندان هم جدی نیست.