مدیر ورزشی آینتراخت پیشنهاد رئال را تائید کرد:”اگر رئال به سراغ یوویچ برود، هیچ شانسی برای حفظ کردنش نداریم”

فردی بوبیچ جدایی مهاجم صربستانی را قطعی می داند

“حقیقتا این شانس وجود دارد که یوویچ به رئال ملحق شود”

“دوست دارم بماند اما باید واقع گرا باشیم”