مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید می تواند هر جایی که دلش خواست برود.

در حقیقت اوکی دیاریو به این بازیکن ولزی اعلام کرده است که راه برای تعیین ترکیب آینده اش باز است و این بازیکن می تواند تیم اینده اش را خودش انتخاب کند. باشگاه رئال می داند که پیدا کردن تیمی که برای بیل 100 میلیون یورو بپردازد تبدیل به ماموریتی غیرممکن شده است.