مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید تمریناتش را در حالی پیگیری کرد که بازگشت راموس مهمترین خبر تمرینات رئال برای آخرین بازی فصل مقابل بتیس بود. کاپیتان رئال با گروه تمرین نکرد اما به بازی هفته آینده می رسد.

اودریوزولا در مراحل پایانی درمان خود قرار دارد و از طرفی رگیلون و ناواس هم بدون مشکل امروز تمرین کردند. وایخو و کاسمیرو به علت محرومیت غایبان قطعی بازی خواهند بود و اودریوزولا هم قطعا به بازی نمی رسد.