مرجع خبری رئال مادرید : ایسکو، کروس، کاسمیرو و بیل چهار بازیکن باتجربه تیم هستند که باعث نارضایتی زیدان در بازیهای اخیر شده اند.

در حقیقت زیدان در ده بازی اولش توقع بسیار زیادی نسبت به آنها داشت اما افت مشهودشان باعث نگرانی زیزو شده چرا که توقعاتشان از آنها بیشتر بود.