مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در ادامه صحبت هایش با بازیکنان رئال خیلی صریح و رک با آنها صحبت می کند.

زیدان به صراحت به ایسکو گفته که فصل بعد با خرید بازیکنانی نظیر هازارد و پوگبا جایی برای او در ترکیب نخواهد بود و بدین ترتیب نیمکت نشین می شود. ایسکو پذیرفته است که در صورت ماندن در رئال ، فصل بعد روی نیمکت بنشیند و فقط در صورتی به ترکیب برسد که به واسطه شایستگی ها خودش را نشان بدهد.

ایسکو با بازگشت زیدان هم نتوانست نمایش جالبی داشته باشد و همین قضیه باعث شده تا زیدان به حضورش در ترکیب چندان مطمئن نباشد.