مرجع خبری رئال مادرید : جاناتان بارنت وکیل گرت بیل همچنان به عصبانی کردن زیدان و هواداران رئال ادامه می دهد.

وی در جدیدترین مصاحبه اش گفته است:”گرت بیل خوشحال است. او هنوز بازیکن رئال است و سه سال از قراردادش مانده است. او همیشه شفا بوده و وقتی تصمیمی گرفته پای آن مانده است.”