مرجع خبری رئال مادرید : کیلور ناواس یکی از سرپرست های بنیاد خیریه ” فراتر از بازیکنان” خواهد بود که موراتا هم او را همراهی می کند.

این بنیاد خیریه سعی می کند که به نیازمندان کمک کند که مراسم افتتاح آن شب با همکاری روزنامه مارکا برگزار می شود.