مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که هواداران رئال مادرید به هیچ وجه نمی توانند گرت بیل ولزی را تحمل کنند.

هواداران رئال مادرید در زمانی که تیم برای بازی مقابل بتیس اردو می زد، گفتند:”گمشو برو خانه ات!” تا نشان بدهند دل خوشی از بازیکن ولزی ندارند و از این که فردا او اخرین بازیش در رئال را انجام یم دهد، خوشحال هستند.