بای بای بیل

بازیکن ولزی پس از شش سال و چهار چمپیونزلیگ با برنابئو وداع می کند

کیلور و مارکوس یورنته دیگر بازیکنانی هستند که وداع می کنند

سبایوس و ماریانو که غایب هستند هم می روند

رگیلون، ناچو و کروس روی هوا هستند