مرجع خبری رئال مادرید : در حالی که رئال با شکست خانگی مقابل بتیس در خانه داشت تحقیر می شد بازیکنانی نظیر بیل و کروس روی نیمکت بگو و بخند می کردند.

در تصاویر تلویزیونی مشخص است که این دو بازیکن با هم شاد هستند، می گویند و می خندند. هر دو بازیکن در لیست خروجی رئال قرار دارند و هازارد و پوگبا قرار است که جانشین آنها شوند.