مرجع خبری رئال مادرید : وینسته دل بوسکه مربی اسبق رئال و تیم ملی اسپانیا در مورد رابطه اش با پرز صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” اگر بخواهید که در یک مربی نقطه ضعف پیدا کنید، این کار را خواهد کرد. آنها فکر می کردند که رفتن من بهترین گزینه برای رئال است. به هیچ وجه فکر نمی کنم که روزی برسد که پرز به من زنگ بزند و بگوید که ناهار بخوریم و  در مورد اشتباهات و تصمیم های مختلف با هم صحبت کنیم.”