مرجع خبری رئال مادرید : رگیلون می داند که با جذب فرلاند مندی جایی در آینده رئال مادرید نخواهد داشت.

وی اظهار داشت :” زیدان به من نگفت که به دنبال تیم دیگری باشم. چیزی که گفتیم بین خودمان می ماند. آینده؟ باید جلسه بگذاریم و با حضور وکیلم و نظر باشگاه بهترین راهکار را پیدا کنیم.”