مرجع خبری رئال مادرید: خولیو یورنته عموی مارکوس بازیکن رئال و وکیل این بازیکن در مورد آینده او صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” باشگاه های مختلفی با مارکوس تماس گرفتند و ما در حال گوش دادن به پینشهادها هستیم. در حال حاضر هنوز تصمیمی نگرفتیم اما در طول 10 تا 15 روز آینده در مورد آینده مارکوس تصمیمی می گیریم. مارکوس؟ گزینه های زیادی مطرح هستند. حقییقت دارد که اتلتیکو هم با ما تماس گرفته و یکی از گزینه هاست.باشگاهی هستند که در تاریخ خانواده ما نقش داشته اند. پدر او هم در اتلتیکو بازی کرده است.”