مرجع خبری رئال مادرید : حبیب نورمحمدوف، رزمی کار سرشناس در ویدئویی که به تازگی منتشر شده، یک کودک طرفدار رئال را مجبور می کند تا بگوید “هالا مادرید!”

در حقیقت این رزمی کار به شدت رئالی است و به همین خاطر به این کودک می گوید که باید رئال را تشویق کند.