مرجع خبری رئال مادرید : اینتر می خواهد کواچیچ هافبک کروات رئال را به صورت قرضی با بند خرید بفروشد.

رئال روی پول فروش کواچیچ حساب می کند و به همین خاطر پیشنهاد انتقال قرضی وی به صورت رایگان را رد کره است.

به همین خاطر است که اینتر از ماتئو خواسته تا خودش با رئال صحبت کند تا راه برای جدا شدنش هموار شود.