مرجع خبری رئال مادرید : با حضور رودریگو در ترکیب رئال می توان گفت که تعداد وینگرهای تیم به شکل قابل توجهی زیاد شده است.

در حقیقت برای دو پست بال چپ و بال راست، در حال حاضر رودریگو، هازارد، وینیسیوس، لوکاس وازکز، آسنسیو و بیل در ترکیب رئال هستند یعنی شش بازیکن برای  دو پست. بدین ترتیب حداقل دو نفر از آنها باید بروند. بازیکن ولزی از نظر زیدان در لیست خروج اس و به نظر می رسد که لوکاس وازکز جایی در تیم نخواهد داشت.

اما اگر قرار باشد که به طور مثال نیمار هم به خط حمله رئال اضافه شود شانس جدایی آسنسیو نیز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.