مرجع خبری رئال مادرید : آنتون مئانا خبرنگار رادیو مارکا در مورد شرایط گرت بیل صحبت کرد.

این خبرنگار اعلام کرد که بیل نمی خواهد برود و از طرفی به هیچ وجه نمی خواهد دستمزدش را کم کند. او سالی 17 میلیون یورو دستمزد می گیرد که هیچ باشگاهی حاضر نیست آن را بپردازد. به همین خاطر بیل توقع دارد که اگر قرار به رفتنش باشد، رئال بپذیرد که بخشی از دستمزدش را متحمل شود.