مرجع خبری رئال مادرید : جوگونز ادعا کرده است که اختلاف رئال مادرید و اتلتیکو برای مارکوس یورنته فقط 10 میلیون یوروست.

در حقیقت رئال مادرید 50 میلیون یورو طلب کرده در حالی که اتلتیکو فقط می تواند 40 میلیون یورو بپردازد. باید دید که در نهایت توافق با چه رقمی حاصل می شود.