مرجع خبری رئال مادرید : توان بدنی فرلاند مندی مدافع چپ فرانسوی رئال مادرید کادر فنی را در اردوی پیش فصل تحت تاثیر قرار داده است.

مندی یکی از خریدهای نسبتا ناشناخته رئال مادرید در تابستان است اما به نظر می رسد که کوهی از انگیزه است تا خودی نشان بدهد و رقیبی جدی برای مارسلو باشد.