مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که ماریو هرموسو و پابلو سارابیا دو محصول اکادمی رئال مادرید که دو تا از انتقال های مهم امسال بودند مورد توجه رئال قرار نداشتند.

سارابیا با هجده میلیون یورو از رئال مادرید به سویا ملحق شد در حالی که هرموسو نیز در یک قدمی انتقال به اتلتیکو با 25 میلیون یورو قرار دارد در حالی که رئال می توانست او را با 7.5 میلیون یورو بخرد.

به هر صورترئال این دو محصول آکادمی رئال مادردی را نخواست و آنها باید در تیم های دیگر خودشان را نشان بدهند.