مرجع خبری رئال مادرید : در زمان خروج سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید از اتوبوس برای ورود به هتل تیم، کاپیتان رئال مادرید به سمت هواداران رفت و به آنها امضا داد.

کاپیتان رئال مادرید به شدت توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفت تا به نظر برسد که جنون کاپیتان در مونترال شکل گرفته است.