مرجع خبری رئال مادرید : در روز 26 ژولای 2003 ، رئال مادرید به فرودگاه کیومینگ رفت. شهری در جنوب چین که خطر طوفان را حس می کرد و در کل منطقه خطر ایجاد شده بود.

اولین تور آسیایی رئال بود. چین اولین مقصد رئال مادرید در شرق دور قبل از حضور در ژآپن و تایلند بود. خرید بکام باعث شده بود تا توجهات به رئال بیشتر شود. بازیکن انگلیسی یک نماد در آسیا بود و این تور تبدیل به یک جنون شده بود. والدانو در آن زمان گفت :” علاقه رسانه ها به دیوید را درک می کنم اما رئال مادرید 25 بازیکن دارد.”

از آن روزها در آسیا، خاطرات زیادی برای رئال مادرید ثبت شد. یکی از خاطرات مربوط به زمانی بود که ژونگ بائوهوا، یک فروشنده محلی در موردش تعریف می کند:”وقتی فهمیدند که بکام شماره 23 را می پوشد و نه هفت، لباس های جعلی که درست کرده بودم فروش نمی رفت. با هر قیمتی که می دادم کسی نمی خرید. هم هشماره هفت را می خواستند. اما هر محصولی که بکام و رئال مادرید را داشت، جنون آمیز به شمار می رفت.”