مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در پروسه فروش ها قرار گرفته است و برخی بازیکنان باید بروند. رئال می خواهد بفروشد تا حسابش را متعادل کند و از سویی پول خرید پوگبا را جور کند.

سبایوس، خامس و ایسکو سه بازیکن رئال هستند که از تیم های دیگر مشترید ارند که به نظر می رسد که فقط یکی از آنها بمانند. اگر ایسکو پیشنهادی 80 میلیون یورویی داشته باشد احتمال جدا شدنش کم نیست. در این صورت شانس ماندن بازیکن کلمبیایی وجود خواهد داشت.

زیدان از رفتار خامس در آخرین فصلش در رئال ناراحت بود اما تردیدی ندارد که این بازیکن بااستعداد است و به همین خاطر بدش نمی آید که او را حفظ کند.در حال حاضر اتلتیکو هم خامس را می خواهد اما احتمال ماندن این بازیکن در رئال زیاد شده است.

البته رئال مادرید عجله ای ندارد. خامس باید هفتم مرداد به تمرینات اضافه شود. رئال عجله ای برای تصمیم گیری ندارد و سعی می کند که با آرامش همه چیز مشخص شود.