مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا ویدئوی عجیبی از گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید منتشر شده که در زمان گرفتن عکس تیمی بازی با پی اس جی از گرفتن پرچم رئال مادرید امتناع می کند.

در حقیقت به نظر می رد که بیل نسبت به این پرچم دچار خرافات است چرا که در ابتدا با اصرار شدید واران آن را می گیرد و بعد از آن این پرچم را به کارواخال می دهد!