رگیلون:”بازی خاصی است اما فقط برای بردن وارد زمین می شویم”

“تیم من سویاست، لوگوی من سویاست و هواداران من سویایی هستند”

این مدافع چپ که به صورت قرضی و بدون بند ترس از رئال به سویا رفته، فردا مقابل تیم زیدان قرار می گیرد