مرجع خبری رئال مادرید : سویا از هوادارانش خواسته است تا برای بازی مقابل رئال مادرید با ادب رفتار کنند.

در حقیقت سویا شعار ” بدون احترام پیروزی به دست نمی آید” را برای بازی مقابل رئال مادرید انتخاب کرده است. در سالهای اخیر هواداران سویا به خصوص نسبت به سرجیو راموس به شدت بی احترامی کرده اند.