مرجع خبري رئال مادريد : دل بوسکه یک بار دیگر نشان داد که عقده ای بودن او قرار نیست تمام شود و همچنان می خواهد با کینه زندگی کند، کینه ای که می تواند آن را به گور ببرد.

در زمان اهدای جام سوپرکاپ ، پرز قصد داشت با مربی تیم ملی اسپانیا دست بدهد اما این مربی کینه ای از این کار امتناع ورزید و سعی کرد که طوری القا کند که گویی مدیر رئال را نمی بیند!