مرجع خبری رئال مادرید : تقدیر می خواست که اولین بازی بارسلونا در خانه پس از حکم بازداشت سیاستمداران جدایی طلب کاتالونیا در مقابل رئال مادرید باشد.

نیوکمپ در روز چهارم آبان میزبان رئال مادرید خواهد بود آن هم در حالی که حکم حبس برای سیاستمداران جدایی طلب کاتالونیا اوضاع شهر را مغشوش کرده است. بارسلونا در بیانیه ای سیاسی ز سیاستمداران بازداشت شده حمایت کرده و در ماه های اخیر نیز همواره آنها را به نیوکمپ دعوت کرده است.

به هر صورت حکم بازداشت مسئولان سیاسی کاتالونیا به شدت رئالی ها را نگران کرده چرا که نگران هستند ک هبازی تحت الشعاع اتفاقات سیاسی قرار بگیرد و به همین خاطر تدابیر امنیتی در باالترین سطح خواهد بود. یکی از مشکلات مربوط به ساعت بازی است که 14:30 برگزار می شود و رئال مجبور است که در روز شنبه سوم آبان سفر کند.