مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید تمریناتش را برای بازی مقابل مایورکا پیگیری کرد که پنج چهره جدید در این جلسه تمرینی حضور داشتند : کورتوا، هازارد، آرئولا، کاسمیرو و میلیتائو.  این بازیکنان از بازیهای ملی برگشتند.

واران با نظر زیدان امروز توانست استراحت کند و با تیم تمرین نکرد. ناچو، آسنسیو، مودریچ، کروس و لوکاس وازکز غایبان قطعی رئال در بازی شنبه هستند. والورده با یک جلسه تمرینی به بازی می رسد و کاسمیرو، ایسکو و خامس تنها هافبک ها هستند. آلتوبه، چوست، خاوی هرناندز، گیلم، ایوب، بلانکو، پابلو رامون و استبان از آکادمی در این جلسه تمرینی حضور داشتند.