رودریگل

کلیدهای شکوفایی اش

ذهن آماده شده، جو خوب خانوادگی و یک برنامه طراحی شده که بر اساس آن مسائل ورزشی بر مسائل مالی اولویت دارند

مربی سابقش در سانتوس می گوید:”محدودیتش رسیدن به آسمان است”