مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید در وقفه بازیهای ملی به حجامت یا بادکش رفت تا خونش را تصفیه کند.