مرجع خبری رئال مادرید : انجمن بین المللی نظارت بر فوتبال، تحقیقاتی را در مورد بازیکنان قرضی پنج لیگ معتبر فوتبال دنیا منتشر کرده که بر اساس عواملی نظیر سن، پست، ملیت ، تیم و … بروی آنها قیمت گذاری کرده است.

ارزشمندترین بازیکن قرضی کوتینیو با 96.5 میلیون یورو از بارسا به بایرن بوده، سبایوس و اودگارد که قرضی از رئال به آرسنال و سوسیه داد رفته اند، 65.7 و 57.3 میلیون یورو می ارزند.

اشرف حکیمی با 39 ، مایورال با 22.6 ، اسکار رودریگز با 21.2، رگیلون با 18.9 و کوبو با 17 میلیون یورو دیگر بازیکنان قرضی رئال هستند. هفت بازیکن قرضی رئال روی هم 241.7 میلیون یورو می ارزند.

با ارزش کمتر بازیکنانی نظیر وایخو با 8.5 ، لونین با 5.5 ، دی فروتوس با 3 و خاوی سانچز با 3 میلیون یورو قرار دارند. این بازیکنان قرضی رئال روی هم 261.7 میلیون یورو می ارزند.