مرجع خبری رئال مادرید : جولن لوپتگی سرمربی باسکی در مصاحبه با مارکا در مورد دوران حضورش در رئال ماردید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” ترجیح می دهم که به گذشته برنگردم. دلیلی برای مقایسه شرایطم در سویا و رئال نیست. گذشته ها، گذشته است. نمی توان همیشه خاطره مثبتی را داشت اما از همه تجربیات می توان درس گرفت. در فوتبال هیچ چیز را نمی توان قطعی دانست. به نظرم هر تجربه ای برای هر شخصی می تواند مثبت باشد.شاید در دنیای فوتبال عجله و توقعات در هر تیم با تیم دیگری متفاوت باشد. شاید دو، سه نتیجه ضعیف همه چیز را عوض کند اما باید با آرامش به شرایط نگاه کنی.به این که زمان حق را به من داده یا نه، کفر نمی کن. همیشه سعی می کنم بهتر شوم. هیچ کس دوست ندارد که به عقب برگردم. اگر در رئال تصمیمی را گرفتم، قطعا با حسن نیت بوده است.”