مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که رابطه تیبو کورتوا دروزاه بان بلژیکی رئال مادرید با ارئولا خیلی بهتر از رابطه اش با ناواس است.

در حقیقت ناواس به شدت به دنبال فیکس شدن بود و از نیمکت نشینی راحت می شد. مسئله ای که باعث شده بود تا رقابتش با کورتوا حالت رقابتی داشته باشد. آرئولا نه تنها مثل کورتوا فرانسوی صحبت می کند بلکه رابطه اش با تیبو خوب است و همین مسئله به بهبود کیفیت دروازه بان بلژیکی کمک کرده است.