مرجع خبری رئال مادرید: براهیم دیاز هافبک مالاگایی می خواهد در رئال مادرید بماند و به همین خاطر پنج پیشنهاد را رد کرده است.

اسپانیول، بتیس، لگانس، نیس و ختافه پنج تیمی بودند که از براهیم پاسخ منفی شنیدند.