همه ما ویلیامز هستیم

نژادپرستی دیگر بس است

اینیاکی ویلیامز قربانی توهین های نژاد پرستانه در سکوهای کورنیا

به دنبال صدرنشینی تکی

زیدان که روی دور است می تواند پس از صد روز به تنهایی به صدر برسد