باز کردن راه برای رئال مادرید

بارسا با وجود 77 درصد تملک توپ در مستایا شکست خورد و راه صدرنشینی را برای رئال باز کرد

وینیسیوس از لیست خط خورد و رودریگو فیکس می شود